Start aanleg brug over de Hoofdvaart, Bennebroekerweg

Zoals inmiddels bekend, zijn de bruggen van het kruispunt over de Hoofdvaart–Bennebroekerweg aan het einde van hun levensduur en moeten worden vervangen. Omdat de doorsteek tussen de Bennebroekerweg en de Nieuwe Bennebroekerweg ter hoogte van het Tudorpark inmiddels gereed is, wordt gelijktijdig met de vervanging van de bruggen, de verkeerscirculatie aangepast. De werkzaamheden zouden worden begonnen begin maart 2019.

Toekomstige situatie
Omdat bestemmingsverkeer, dat nu nog van de brug over de Hoofdvaart gebruikt maakt, een alternatief heeft in de vorm van eerder genoemde doorsteek, wordt de brug alleen toegankelijk voor landbouwverkeer. De Bennebroekerweg is een belangrijke route voor landbouwverkeer in de Haarlemmermeer. Op de brug komt een camerasysteem om het niet toegelaten verkeer op de brug te weren. Naast de brug voor landbouwverkeer ligt een brug voor (brom)fietsen. Bij het vervangen van deze brug wordt de functie van deze brug gehandhaafd. Voor deze maatregelen is een verkeersbesluit voorbereid.

Tijdelijke situatie, gemotoriseerd verkeer
Om de bruggen te vervangen en vervolgens de nieuwe verkeerssituatie te bouwen is het noodzakelijk om het totale kruispunt voor een periode van ongeveer 9 maanden buiten gebruik te stellen. Om het werk veilig uit te voeren is het wenselijk om het gemotoriseerde verkeer om te laten rijden. De vanzelfsprekende omleidingsroute is dan via de Nieuwe Bennebroekerweg, de Spoorlaan en de Johan Enschedelaan. De ervaring leert echter dat deze wegen in de huidige situatie zeer druk zijn. Daarom is onderzocht of deze wegen het extra verkeer dat normaliter over de Hoofdweg rijdt nog wel aankan. Uit het onderzoek blijkt dat het weggedeelte Nieuwe Bennebroekerweg tussen de Hoofdweg en de Spoorlaan het drukst wordt. Op bepaalde momenten, met name in de spitsuren, zal er mogelijk filevorming ontstaan. Omdat de filevorming op bepaalde momenten kan optreden en dus niet structureel is, wordt dit als acceptabel beschouwd. Om de filevorming zoveel mogelijk te beperken worden de verkeerslichten geoptimaliseerd.

Tijdelijke situatie, langzaam verkeer, landbouwverkeer en nood- en hulpdiensten
Voor het langzaam verkeer wordt rondom het kruispunt voorzien in (brom)fietspaden, hiermee wordt voorkomen dat deze gebruikers te ver om moeten rijden.

Voor landbouwverkeer wordt een bypass aangelegd, maar dat is alleen mogelijk voor de Hoofdweg Oostzijde en het zuidelijke deel van de Bennebroekerweg. Landbouwverkeer rijdt dan om vanaf de verbindingsweg Bennebroekerweg, de Nieuwe Bennebroekerweg en de bypass op de Hoofdweg Oostzijde. De totale breedte van deze bypass is minimaal 6,00 meter waarvan 3,00 meter gebruikt wordt door langzaam verkeer. Er worden passeerhavens aangebracht zodat eventueel tegemoetkomend (land)bouwverkeer elkaar kan passeren zonder gebruik te moeten maken van de ruimte voor langzaam verkeer. Van deze bypass kunnen nood- en hulpdiensten ook gebruik maken.

Met de maatregelen wordt beoogd om op een verkeersveilige wijze de bouwwerkzaamheden te bereiken en uit te voeren, maar ook om op een verkeersveilige wijze het verkeer om te leiden.

Bereikbaarheid (bouw)verkeer Chinees hotel en kerk
Om de bereikbaarheid voor het Chinees hotel en de kerk te garanderen en verkeersveilig af te wikkelen wordt eenrichtingsverkeer ingesteld op de Bennebroekerweg, tussen de Hoofdweg Oostzijde en de Spoorlaan. Hiervan wordt landbouwverkeer uitgezonderd omdat deze weggebruikers geen alternatieve route hebben.

Maatregelen (bebording en belijning), volgende maatregelen worden getroffen:

1. Het instellen van een geslotenverklaring voor al het verkeer op de Hoofdweg Westzijde ter hoogte van de Bennebroekerweg (borden C1 en C16 RVV 1990);

2. Het instellen van een geslotenverklaring voor al het verkeer op de Hoofdweg Oostzijde met uitzondering van langzaam verkeer en landbouwverkeer ter hoogte van de Bennebroekerweg (borden C1 RVV 1990 en onderborden OB54 en OB55). Langzaam verkeer en landbouwverkeer kunnen hun weg dan vervolgen via de bypass die wordt aangelegd;

3. Het instellen van een geslotenverklaring voor al het verkeer op de Bennebroekerweg met uitzondering van langzaam verkeer ter hoogte van de Hoofdweg Westzijde (borden C1 RVV 1990 en onderborden OB54). Langzaam verkeer kan hun weg dan vervolgen via het tijdelijke (brom)fietspad dat wordt aangelegd;

4. Het aanduiden van (brom)fietspaden over de bypasses die worden aangelegd (borden G12a RVV 1990 en onderborden OB505);

5. Het instellen van een maximum snelheid van 30 km/u in combinatie met de aanduiding werk in uitvoering op de Hoofdweg Oostzijde, de Hoofdweg westzijde en de Bennebroekerweg ter hoogte van het kruispunt Hoofdweg-Bennebroekerweg (borden A1 en J16 RVV 1990 met opdruk 30);

6. Het instellen van een maximum snelheid van 50 km/u in combinatie met de aanduiding werk in uitvoering op de Nieuwe Bennebroekerweg ter hoogte van het kruispunt Hoofdweg-Nieuwe Bennebroekerweg (borden A1 en J16 RVV 1990 met opdruk 50);

7. Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Bennebroekerweg, tussen de Hoofdweg Oostzijde en de Spoorlaan, met uitzondering van landbouwverkeer (borden C2 en C3 RVV 1990 en onderborden OB55);

Deze maatregelen zijn van kracht tot 1 januari 2020 of zoveel eerder of later als de bouwwerkzaamheden gereed zijn.

De belangenafweging

Bewoners
Bewoners in de omgeving zullen mogelijk om moeten rijden en worden daarmee tijdelijk in hun belangen geschaad. Wel blijven woningen bereikbaar en dat is in het belang van de bewoners.

Bedrijven
Om bedrijven in de omgeving te bereiken zal mogelijk omgereden moeten worden. Daarmee worden bedrijven tijdelijk in hun belangen geschaad. Wel blijven deze altijd bereikbaar en dat is in het belang van de bedrijven.

(Doorgaand) gemotoriseerd verkeer
De belangen van (doorgaand) gemotoriseerd verkeer worden geschaad omdat er omgereden moet worden. Wel wordt voorzien in een omleidingsroute zodat zij op een verkeersveilige wijze hun route kunnen vervolgen.

Vrachtverkeer
De belangen van vrachtverkeer worden geschaad omdat er omgereden moet worden. Wel wordt voorzien in een omleidingsroute zodat zij op een verkeersveilige wijze hun route kunnen vervolgen.

Langzaam verkeer
In mindere mate worden ook belangen van langzaam verkeer geschaad omdat ook zij om moeten rijden. Voor deze categorie wordt wel voorzien in paden om het omrijden zo kort mogelijk te houden en dat is in het belang van langzaam verkeer.

Landbouwverkeer
Ook de belangen van landbouwverkeer wordt in mindere mate geschaad. Zij moeten een korte omleiding volgen om hun weg over de Bennebroekerweg te kunnen vervolgen. Echter voor de Hoofdweg wordt een bypass gerealiseerd, dat in het belang is voor landbouwverkeer.

Openbaar vervoer
De belangen van openbaar vervoer worden geschaad omdat er omgereden moet worden. Voor het busvervoer is het noodzakelijk dat één buslijn omrijdt, maar dat is overlegd met de vervoersmaatschappij. De bushaltes aan de Johan Enschede kunnen worden gebruikt om te halteren en dat is in het belang van de vervoersmaatschappij.

Nood- en hulpdiensten
Hoewel ook de belangen van nood- en hulpdiensten geschaad worden omdat het hele kruispunt wordt afgesloten blijft het wel altijd mogelijk om vanuit alle rijrichtingen het kruispunt te benaderen. De belangrijkste doorgaande verbinding – de Hoofdweg Oostzijde – wordt voorzien van een bypass waar nood- en hulpdiensten zonder obstakels gebruik van kunnen maken en dat is in het belang van de nood- en hulpdiensten.

Algemeen belang
De maatregelen zijn noodzakelijk vanwege het einde van het levensduur van de bruggen op de kruispunt. Tevens zorgen de maatregelen ervoor dat de verkeersveiligheid in de tijdelijke situatie gegarandeerd blijft. Dit is in het algemeen belang.

Afweging
De bruggen moeten worden vervangen en dat gaat gepaard met noodzakelijke tijdelijke maatregelen die veel belangen schaden. Juist vanwege de tijdelijkheid en door ervoor te zorgen dat de tijdelijke situatie zodanig is ingericht dat de geschade belangen zoveel mogelijk worden beperkt, waarbij de verkeersveiligheid gegarandeerd blijft zijn, alles afwegende, burgemeester en wethouders van mening dat deze belangen minder zwaar wegen dan het algemeen belang om de bruggen op het kruispunt te vervangen vanwege het einde van de levensduur.

Voorbereiding en overleg
De vervanging van de bruggen maakt deel uit van de herinrichting van het gebied Hoofddorp Zuid, de ontwikkeling van de Bennebroekerweg en de woningbouw in dit gebied. Voor deze plannen zijn diverse participatietrajecten doorlopen. Om de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral bij complexe en omstreden maatregelen, een voorbereidingsprocedure te volgen. Hier is vanaf gezien omdat verschillende belangen voldoende in beeld zijn en omdat het gaat om tijdelijke, maar noodzakelijke maatregelen.

Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 19-02-2019 is dit besluit behandeld in de werkgroep. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregelen.