Het CDA wil via schriftelijke vragen weten waarom de wijkraad van Toolenburg is overgeslagen bij de participatie bij het concept verkeersstructuurplan (VSP) Hoofddorp. Fractievoorzitter Erik van der Peet stelt dat het plan onderdelen bevat die zeer relevant zijn voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijk.
Het VSP Hoofddorp heeft tot 11 november 2022 ter inzage gelegen. In deze perioden hebben inwoners, ondernemers en andere betrokkenen een zienswijze kunnen indienen. Van der Peet: “De gemeenteraad is sinds 2021 nadrukkelijk bij het proces betrokken en wordt elke vier maanden geïnformeerd over de stand van zaken. Raadsleden hebben de kans gekregen om input te leveren. Inwoners en ondernemers hebben die mogelijkheid gelukkig óók gekregen. Vervolgens is afgelopen 5 oktober een bijeenkomst georganiseerd in het Cultuurgebouw in Hoofddorp om het concept VSP toe te lichten aan geïnteresseerden. De participatie leek dus goed op orde te zijn.”
“Het heeft ons dan ook zeer verbaasd dat de publicatie van het plan tot grote verontwaardiging heeft geleid in delen van Hoofddorp. Wij hebben van de wijkraad van Toolenburg vernomen dat zij pas op 5 oktober kennis hebben genomen van het VSP. Het was in alle reguliere gesprekken die deze wijkraad de afgelopen twee jaar met het gebiedsmanagement van de gemeente heeft gehad, nooit ter sprake gekomen. Navraag leert dat andere wijkraden in Hoofddorp wel vanaf het begin van het proces betrokken waren.”
Het CDA wil weten op welke wijze is de wijkraad Toolenburg is uitgenodigd om deel te nemen aan het participatieproces en welke reacties de gemeente heeft ontvangen van de toenmalige wijkraad. “Waarom heeft de gemeente op een later moment het VSP niet alsnog ter sprake gebracht?”, wil Van der Peet weten. Hij wijst daarbij op de nieuwe ontsluitingsweg door Toolenburg. “Zijn inwoners voldoende geattendeerd op aanpassingen die zeer relevant zijn voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in hun wijk?”
Het CDA heeft met bewoners gesproken over de voorgenomen maatregel in Toolenburg, de aanleg van een nieuwe weg parallel aan de vrije busbaan vanaf de Nieuwe Bennebroekerweg. Daarbij kwamen inhoudelijke bezwaren naar boven.
“Op 19 oktober is in het gemeenteblad de ‘Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer Vrijheid van bewegen’ gepubliceerd als officiële bekendmakingen. Wij hebben de publicatie bekeken en treffen hier de in 2018 door de gemeenteraad aangenomen Mobiliteitsvisie aan. Dit werkt verwarrend voor de toch al verraste bewoners. Daarnaast geven zij aan de Mobiliteitsvisie en de onderliggende documenten moeilijk of niet te vinden zijn op de website van de gemeente. Wij willen daarom weten waarom is op 19 oktober de in 2018 door de gemeenteraad vastgestelde versie van de Mobilteitsvisie opnieuw gepubliceerd.”
Bron: Hoofddorpse Courant