Gemeente Haarlemmermeer gaat gebiedsgericht werken

Haarlemmermeer heeft per 1 januari a.s. 31 kernen, elk met hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties weten wat er leeft en speelt in hun buurt. Zij kunnen meedenken en meewerken aan het leefbaar houden en verbeteren van hun kern of wijk. De gemeente speelt daar graag op in. Samen bouwen aan een goede, veilige en fijne buurt. Met elkaar doen wat er nodig is. Dat noemen de gemeente gebiedsgericht werken.

Gebiedsgericht werken betekent dat alle partijen die een belang hebben in een straat, wijk of gebied naar elkaar luisteren en samenwerken: inwoners, Dorps- en wijkraden, ondernemers, scholen, Politie, Meerwaarde, Maatvast, Team Sportservice, maar ook de vakspecialisten en beleidsmakers van de gemeente. En er wordt gekeken naar het grotere geheel. Gebiedsgericht werken betekent een samenhangende aanpak tussen sociale, economische en fysieke opgaven. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, is Haarlemmermeer opgedeeld in gebieden. En heeft elk gebied een gebiedsmanager. Hij of zij is de schakel tussen alle partijen in het gebied en de vakspecialisten van de gemeente. In de gebiedsprogramma’s staat waar aan gewerkt wordt in een gebied.

Gebiedsgericht werken betekent: rekening houden met de specifieke kenmerken van een gebied. Dat houdt in dat gebieden met uiteenlopende kenmerken anders worden behandeld. Per gebied gelden andere beleidsprioriteiten, andere communicatiestijlen, grotere of kleinere investeringen, etc. Om gebiedsgericht werken op maat effectief vorm te geven hebben wij de gemeente ingedeeld in zes nieuwe gebieden, met elk een eigen team. Deze indeling is besproken met het DB Kernen afgelopen week.

Voor onze betekent het onder andere dat we een andere gebiedsmanager krijgen. Binnenkort ontmoeten we Barbara Verbeek.