De nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring

We kunnen niet meer zonder. Elektriciteit is een eerste levensbehoefte, thuis op het werk, en zelfs onze auto is afhankelijk van stroom. In Europa zijn de elektriciteitsnetten aan elkaar gekoppeld, waardoor elektriciteit over langere afstanden getransporteerd wordt. En ook door de komst van windparken voor de kust van Noord- en Zuid-Holland moet het net de grote hoeveelheid duurzame opgewekte energie kunnen transporteren. Daarom hebben we wij een betrouwbaar en toekomstbestendig elektriciteitsnet nodig.

Randstad 380 kV

Goede redenen voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV. Want in het donker zitten wil tenslotte niemand. De totale 80 kilometerlange hoogspanningsverbinding loopt van Beverwijk tot Wateringen. Van die 80 kilometer leggen we 20 kilometer ondergronds aan. Ook hebben we verschillende hoogspanningsstations aangepast of nieuwgebouwd. Randstad 380 kV bestaat uit twee delen. Het zuidelijke deel van de verbinding is al in gebruik. Het noordelijke deel wordt begin 2019 in gebruik genomen.
We kunnen niet meer zonder. Elektriciteit is een eerste levensbehoefte, thuis op het werk, en zelfs onze auto is afhankelijk van stroom. In Europa zijn de elektriciteitsnetten aan elkaar gekoppeld, waardoor elektriciteit over langere afstanden getransporteerd wordt. En ook door de komst van windparken voor de kust van Noord- en Zuid-Holland moet het net de grote hoeveelheid duurzame opgewekte energie kunnen transporteren. Daarom hebben we wij een betrouwbaar en toekomstbestendig elektriciteitsnet nodig.

Goede redenen voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV. Want in het donker zitten wil tenslotte niemand. De totale 80 kilometerlange hoogspanningsverbinding loopt van Beverwijk tot Wateringen. Van die 80 kilometer leggen we 20 kilometer ondergronds aan. Ook hebben we verschillende hoogspanningsstations aangepast of nieuwgebouwd. Randstad 380 kV bestaat uit twee delen. Het zuidelijke deel van de verbinding is al in gebruik. Het noordelijke deel wordt begin 2019 in gebruik genomen.

De aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding heeft grote invloed op de omgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak en afweging van allerlei aspecten, zodat de impact op de omgeving tot het minimum wordt beperkt. Zowel bij het bepalen van het tracé als bij de daadwerkelijke aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding. Bij elke keuze wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de kwaliteit van de leefomgeving, gezondheid, landschap en natuur.

Planfase

In de voorbereiding van de tracébepaling van de Randstad 380 kV Noording is een aantal uitgangspunten gehanteerd om de impact op de omgeving te minimaliseren:

Het landschap moest zoveel mogelijk intact gelaten worden; de ruimte naast en onder de hoogspanningsverbinding blijft groen.
Daarnaast loopt het tracé tussen de hoogspanningsstations bij voorkeur zo recht mogelijk.
Waar mogelijk moest het tracé gebundeld worden met andere bij voorkeur elektrische infrastructuren.
En woningen en andere gevoelige bestemmingen moeten zoveel mogelijk ontzien worden.
Omdat een bovengrondse hoogspanningsverbinding door direct omwonenden vaak als hinderlijk wordt ervaren, is bij het bepalen van het Randstad 380 kV tracé ook specifiek gekeken naar ondergrondse aanleg. Dit komt bij de aanleg van een nieuwe 150 kV verbinding vaak voor. Helaas is dat voor een 380 kV verbinding eerder uitzondering dan regel. Er treden bij ondergrondse verbindingen met dit spanningsniveau namelijk meer storingen op. En uit ervaring blijkt dat het oplossen van deze storingen veel tijd vergt. Met het oog op de leveringszekerheid is het dus niet wenselijk om ondergrondse aanleg van 380 kV grootschalig toe te passen.

Omdat TenneT wel degelijk rekening willen houden met het algemeen maatschappelijk belang, wordt bij het project Randstad 380 kV bij wijze van experiment in totaal 20 kilometer 380 kV-verbinding ondergronds aangelegd. Daarvan ligt 10 kilometer tussen Delft en Pijnacker (Zuidring) dat in 2013 in gebruik is genomen. Dit is nergens ter wereld eerder gedaan. Onderzoek heeft aangetoond dat het natuurgebied Spaarnwoude, de wijk Floriande, een strook bij Schiphol en het Noordzeekanaal het meest geschikt zouden zijn voor ondergrondse aanleg. In de brochure ‘Hoogspanningslijnen’ leest u meer over boven- en ondergrondse verbindingen.

Uitvoeringsfase

Ook tijdens de aanleg van de hoogspanningsverbinding proberen we de hinder en overlast van de werkzaamheden voor iedereen zo veel mogelijk te beperken. Onder andere door het werk overdag uit te voeren en de weekenden zoveel mogelijk te mijden. Daarnaast worden doorlooptijden van het werk zo kort mogelijk gehouden. Waar mogelijk door de inzet van innovatieve technieken zoals de grondverdringende techniek.

Transporten met groot materieel – zoals bij het vervoer van mastonderdelen – vinden zoveel mogelijk plaats op tijdstippen buiten de spits. Waar nodig worden wegen aangepast op dit soort zwaar transport. Werkverkeer rijdt zo veel mogelijk routes die de minste overlast veroorzaken. En waar nodig worden bij in- en uitritten van bouwplaatsen verkeersregelaars ingezet. Verder worden betrokkenen zo goed mogelijk geïnformeerd over aard, uitvoering en tijdstip van de werkzaamheden.

Bron: https://www.randstad380kv-noordring.nl/