Jaar­lijkse boomweggeefac­tie Heimanshof vanaf 13 maart

Bij het begin van de lente rond 21 maart wordt elk jaar de jaar­lijkse nationale boom­plantdag gehouden. Niet alleen op scholen wordt daar een feest van gemaakt. Ook een hele­boel tuinen zouden er feestelijker uitzien met natu­urvrien­delijke hoek­jes en bomen en stru­iken die voor insecten en vogels beschut­ting en voed­sel bieden.

Daarom organ­iseert De Heiman­shof, samen met Sticht­ing M.E.E.RGroen, sinds 2008 de boomweggeefac­tie. De natuur is namelijk zeer pro­duc­tief in het uitza­aien van jonge boom­p­jes en stru­iken als je de ken­nis en de inzet hebt om er wat mee te doen. In de heem­tuin en bij de natu­uron­twik­kel­ing­spro­jecten wor­den duizen­den exem­plaren ver­wi­jderd gedurende de win­ter, waar­van er vele prima elders van pas kun­nen komen.

Oproep: Niet alleen bij ons komen er veel bomen en stru­iken spon­taan op. Dat gebeurt overal. U kunt gedurende deze tijd ook de kleine bomen en stuiken uit uw eigen tuin bren­gen, zodat deze een nieuwe eige­naar kun­nen vinden.

Open­ingsti­j­den: Vanaf woens­dag 13 maart tot ca 1 april; woens­dag 13 maart van 10 tot 17 uur, verder alleen ‚s mor­gens don­derdag de 14e, maandag de 19e t/​m don­derdag de 21e, maandag de 25e t/​m don­derdag de 28e. En verder op afspraak. Voor meer infor­matie: Franke van der Laan: beheer@deheimanshof.nl of 06 – 48226490

Er staan 18.000 boom­p­jes klaar voor belang­stel­len­den. Hoe ‘groener’ iemand zijn tuin of ter­rein wil inrichten, hoe meer bomen er mee mogen. Het enige wat wij daar­voor terug vra­gen is dat men De Heiman­shof ste­unt met een lid­maatschap of een gift. Ca 70 soorten zijn dit jaar beschik­baar in var­iërende aantallen:

Berk, zwarte els, Hol­landse linde, pop­ulier, kat­jes dra­gende en schi­etwilgen, goud­wilg, kruip­wilg, mei­doorn, slee­doorn, duin­doorn, sneeuwbes, liguster, taxus, hulst, lau­ri­erk­ers, zure kers, zoete kers, haze­laar, zomer eik, moseik, Amerikaanse eik beuk , haag­beuk, iep, es, esdoorn, noordse esdoorn, veldes­doorn, kar­di­naalsmuts, Europese vogelk­ers, rode kor­noelje, japanse kor­noelje, vlier , 3 soorten druiven, kruis­bes, zwarte bes, Japanse wijnbes , fram­boos, fraam, cran­berry, lijsterbes, duin­doorn, bosroos, hond­sroos, duin roos, Gelderse roos, taxus, ser­ing, hulst, liguster , paar­denkas­tanje, grauwe abeel, wilde peer, taxus, dou­glas spar, lariks, Oost­en­rijkse den, grove den, vlin­der­struik, kam­per­foelie, sneeuwbes

De actie loopt vol­gens het principe: wie het eerst komt. Daarna gaan we de resterende bomen ruimen en zomer­gra­nen inzaaien.