Denk mee over de nieuwe dienstregeling van het openbaar busvervoer in onze regio

Je verplaatsen binnen de wijk Toolenburg door gebruik te maken van het openbaar vervoer is af en toe lastig. Voor fietsers is de wijk prima ingericht. Natuurlijk, de Zuidtangent is een geweldige verbinding. Maar de bussen 341R en 169 rijden een beperkte route binnen de wijk. Aanpassen van deze routes lijkt onmogelijk vanwege de vele verschillende belangen van partijen. Om van het winkelcentrum Toolenburg naar het SKWA te komen is erg moeilijk. En wil je kind met OV naar honkbal-training bij Pioniers dan is dat bijna onmogelijk. Haltes omgeving de nieuwe Bennebroekerweg zouden vooral Zuid-Toolenburg kunnen ontsluiten. Met de aanleg en toekomstige aantallen bezoekers van PARK21 lijkt dit een logische ontwikkeling?
Op tijd rekening houden met aantallen gebruikers en haltes inplannen zou bij aanleg van wegen een optie zijn. Hoe vaak moeten wegen en haltes niet worden aangepast in de loop der tijd. Een mooi moment voor nieuwe ideeën? Vooruitzien is reizen.
Heeft u suggesties voor de nieuwe dienstregeling van het openbaar busvervoer in onze regio? Dan kunt u ideeën sturen naar de wijkraad. We verzamelen inzichten en suggesties naast onze eigen inbreng en leveren die aan bij wethouder Ruigrok.

Lees onderstaand bericht van de wethouder aan de wijkraden eerst even…

In december start het jaarlijkse proces voor de nieuwe dienstregeling van het openbaar busvervoer in onze regio. Het betreft dan de dienstregeling 2021.

Het proces met Connexxion start met een ophaalronde, waarbij gemeenten kunnen aangeven wat hun suggesties zijn voor de nieuwe dienstregeling.

Begin december praat de wethouder (Marja Ruigrok) met de raad over de inbreng. De wethouder heeft aangegeven hiervoor graag inbreng te ontvangen van de Dorps- en wijkraden.

De inbreng zal de gemeente verwerken in de concept suggestielijst die begin november in het college wordt geagendeerd en daarna aan de gemeenteraad wordt gezonden.

Aandachtspunten bij wensen:
De vervoerplannen richten zich in beide concessies op lijnvoering, frequenties en bedieningstijden. We halen voor het vervoerplan daarom ook alleen wensen op die daarop betrekking hebben.

In het kader van verwachtingsmanagement is het belangrijk te beseffen dat voorstellen alleen kans van slagen hebben als zij:
voldoen aan het Programma van Eisen van de concessie;
kostenneutraal kunnen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld door besparingen elders in de dienstregeling;
in het oog van de vervoerder voldoende reizigers opleveren, om de besparing elders in de dienstregeling te rechtvaardigen (kosten-batenafweging).
Bijvoorbeeld: zonder meer een wens om meer of hoogfrequentere busbediening inbrengen heeft weinig kans van slagen. Er moet dan op zijn minst duidelijk worden gemaakt hoeveel (potentiële) reizigers dit Connexxion gaat opleveren en dan nog moeten we hopen dat op de genoemde aandachtspunten positief wordt geoordeeld.

Het proces voor de totstandkoming van het vervoerplan op hoofdlijnen:

Jaarlijks stelt Connexxion vervoerplannen op voor de concessies Amstelland-Meerlanden en Haarlem-IJmond, waarin zij voorstellen doet voor de ontwikkeling van het openbaar (bus)vervoer in deze concessies.

De beide concessies vallen onder verschillende concessieverleners:
Concessieverlener voor de concessie Amstelland-Meerlanden is Vervoerregio Amsterdam.
Het deel van onze gemeente ‘binnen de Ringvaart’ valt onder deze concessie.
Concessieverlener voor de concessie Haarlem-IJmond is Provincie Noord-Holland
Het deel van onze gemeente ‘buiten de Ringvaart’ valt onder deze concessie.
Daardoor verschillen de processen onderling bij het tot stand komen van de vervoerplannen voor beide concessies:

Concessie Amstelland-Meerlanden
Onderdeel van het vervoerplanproces is de jaarlijkse ophaalronde in december, waarbij aan de inliggende gemeenten wordt gevraagd welke ontwikkelingen zij wenselijk vinden. De gemeenten kunnen dan voorstellen doen. In de concept suggestielijst verwoorden wij onze suggesties voor het Vervoerplan 2021.

Na de ophaalronde zal Connexxion het Concept Vervoerplan 2021 opstellen. Daarbij maakt Connexxion zelfstandig de afweging of zij suggesties overnemen of niet.

Naar verwachting in mei 2020 zal Connexxion het Concept Vervoerplan 2021 ter advisering voorleggen aan de Adviescommissie Amstelland-Meerlanden. Op basis van het advies van de adviescommissie kan Connexxion besluiten het concept vervoerplan aan te passen. Het definitieve Vervoerplan 2021 wordt vervolgens aan het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam (DB) gezonden.

Het DB toetst het Vervoerplan 2021 aan het Programma van Eisen van de concessie en neemt een besluit tot vaststelling. Het advies van de adviescommissie wordt daarin meegewogen.

Concessie Haarlem-IJmond
Het proces voor het Vervoerplan 2021 start ook met een ophaalronde (voorjaar 2020), waarna Connexxion zelfstandig het concept vervoerplan opstelt.

Er is echter geen adviescommissie. De verschillende gemeenten reageren elk afzonderlijk schriftelijk met hun eventuele opmerkingen/advies/zienswijze op het concept vervoerplan. Alleen bij ingrijpende voorstellen wordt de gemeente uitgenodigd voor overleg.