Verkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Hoofddorp – IJweg (tussen Bennebroekerweg en Leenderbos)

De Gemeente kiest er voor om de huidige inrichting van dit stuk IJweg te optimaliseren en enkele beperkte aanpassingen te doen. Hiermee komen ze tegemoet aan de wens om verkeersveiligheid te verhogen zonder de bereikbaarheid teveel te beperken. De aanpassing betreffen de volgende:

• aanpassen 20 km/u drempels naar 30 km/u plateaus;
• aanpassen bochtstralen verbeteren t.b.v. fietsers;
• aanpassen voorrangssituatie en verwijderen haaientanden;
• aanbrengen stopstreep bij het verkeerslicht;
• verwijderen palen midden op het trottoir.

Terinzagelegging
Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Meer lezen over Verkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Hoofddorp – IJweg