Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3

Beschikbaar gesteld krediet € 17.032.000
Programma Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project 31-12-2019

Projectomschrijving
De gemeenteraad heeft op 21 december 2017 ingestemd met het raadsvoorstel ‘Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 3, 2018-2022’ (Raadsvoorstel 2017.0060034). Met dit besluit heeft de raad voor de jaarschijf 2018 kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en trottoirs), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting en kunstwerkverlichting, verkeersregelinstallaties (VRI’s), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen), recreatiegebieden, sportvelden en parkeerautomaten. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. In totaal zijn voor deze onderdelen investeringskredieten beschikbaar gesteld ter hoogte van € 17.032.000.

Hieronder een toelichting op de belangrijkste bijstellingen.

Verhardingen
Bij de voorbereiding van projecten vanuit VOR 3, jaarschijf 2018 voor de vernieuwing van verhardingen blijken de kosten van enkele projecten hoger te zijn.:

Het vervangen van de verhardingen in Nauerna te Zwanenburg, vanwege een uitbreiding van de werkgrens en extra maatregelen voor het behouden van de bestaande bomen (extra kosten € 65.000).
Het vervangen van de verhardingen in de Rietstraat te Lisserbroek (extra kosten € 32.500).
Het vervangen van de verhardingen in de Talmastraat te Zwanenburg vanwege het verwijderen van grond en het aanbrengen van fundering (extra kosten € 30.000).
Deze extra kosten dekken wij uit het budget van de vervanging van de verhardingen waarvan de kosten lager zijn.

De reconstructie van de Dennenlaan te Zwanenburg, waarvan de kosten eveneens lager zijn, schuiven wij door naar 2019, Een deel van het investeringskrediet (€ 320.000) benutten wij voor het vernieuwen van de Weerenweg en de Venenweg (Zwanenburg). Door de vervangingswerkzaamheden en de proef met de knip op de Ringdijk niet gelijktijdig uit te voeren, voorkomen wij een verstoring van de resultaten van proef.

Het verhardingsproject Koekoekslaan te Badhoevdorp (€ 365.000) schuift door naar 2019. Het project kan dit jaar niet meer worden uitgevoerd omdat er bezwaar is gekomen op de kapvergunning voor het kappen van bomen.

Tevens verschuiven wij een investeringskrediet van € 63.600 voor het vernieuwen van de klinkerweg N205, Spaarneweg naar 2019.

Kunstwerken
Er was in 2018 gepland om voor de volgende negen bruggen voor langzaam verkeer (voetganger en/of fietsers) in Nieuw-Vennep en Hoofddorp levensduurverlengend onderhoud uit te voeren:

KW 11-04 Voetgangersbrug Sloot Beurtschipper;
KW 11-02 Voetgangersbrug Waterpartij Beurtschipper;
KW 11-01 Voetgangers-/fietsbrug Waterpartij Beurtschipper;
KW 01-08 Voetgangersbrug Voorkanaal*;
KW 07-08 Voetgangers-/fietsbrug Nieuwekerkertocht*;
KW 07-20 Voetgangers-/fietsbrug Nieuwekerkertocht*;
KW 07-17 Voetgangersbrug Haya van Somerensingel;
KW 07-03 Voetgangers-/fietsbrug Waterpartij Schoonenburgsingel*;
KW 02-07 Voetgangers-/fietsbrug waterpartij Meermanstraat.
Voor de uitvoering van het levensduurverlengend onderhoud aan deze kunstwerken was een investeringskrediet beschikbaar. In de voorbereidingsfase is bij de inspectie gebleken dat de benodigde onderhoudswerkzaamheden omvangrijker zijn dan aanvankelijk bedacht.

Daarnaast is de verwachting dat er door de aantrekkende economie een prijsstijging zal plaatsvinden. Uit een herziene raming blijkt dat het investeringskrediet niet voldoende is. In 2018 voeren wij daarom levensduurverlengend onderhoud uit vanuit het investeringskrediet bij slechts een deel van de kunstwerken, namelijk: KW 01-08, KW 07-08, KW07-20 en KW 07-03. De resterende kunstwerken vervangen wij vanuit de jaarschijf 2019 van VOR 3, waarvoor wij nog een kredietaanvraag voorleggen aan de raad.

Verkeersregelinstallaties
Voor het vervangen van de VRI op de kruising Venneperweg/Oosterdreef door een rotonde is een krediet beschikbaar gesteld van € 500.000. Voor de aanleg van deze rotonde moeten kabels en leidingen van diverse exploitanten worden verlegd. Dit kost meer tijd dan verwacht. De aanleg vindt daarom pas in 2019 plaats. Het resterende krediet (€ 460.000) schuift door naar 2019.

Bomen en beplanting
Het vervangen van bomen in de Lisdoddestraat, Rietstraat en Dopheidestraat in Lisserbroek (€ 49.000) kan niet dit jaar worden uitgevoerd omdat de communicatie met inwoners nog niet is afgerond.

Duikers en beschoeiing
Voor het vervangen van duikers en beschoeiing is € 323.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden worden uitgevoerd in afstemming met het baggeren van watergangen door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Deze werkzaamheden hebben enige tijd stilgelegen vanwege de aanwezigheid van PFOS en de besluitvorming over het gebiedsspecifiek beleid voor baggeren in de Nota Bodembeheer. Hierdoor kunnen niet alle werkzaamheden in 2018 worden uitgevoerd en schuift een deel van de investering (€ 223.000) naar 2019.

Recreatiegebieden
Voor het vervangen van de hoofdroute voor fietsers en voetgangers (inclusief aanbrengen verlichting) in het recreatiegebied Toolenburger Plas is een investeringskrediet van € 340.000 beschikbaar vanuit VOR 3 (2018). De voorbereiding van deze werkzaamheden is afgerond. Omdat de uitvoering van de werkzaamheden pas kan starten na het recreatieseizoen, kan het werk niet meer dit jaar worden voltooid. Een deel van het investeringskrediet (€ 140.000) schuift daarom door naar 2019.

Voor het vernieuwen van de railing van het viaduct over R-net en de N205 is een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 50.000. Vanwege de benodigde afstemming met de provincie vindt uitvoering plaats in 2019. Het investeringskrediet wordt doorgeschoven.

In het Haarlemmermeerse Bos worden hoogspanningsmasten van TenneT verwijderd. In combinatie met de verwijdering van deze masten vernieuwen wij vanuit VOR 3 (2018) bomen op deze locatie die vervangen moeten worden. Hierdoor beperken wij de overlast voor bezoekers. Voor het vervangen van deze bomen is vanuit VOR 3 (2018) € 125.000 beschikbaar gesteld. Omdat de werkzaamheden van TenneT zijn uitgesteld wordt het investeringskrediet doorgeschoven naar 2019.

Voor het verbeteren van de waterkwaliteit door de reconstructie van het schiereiliand van de speelvijver in recreatiebied Toolenburger Plas is vanuit VOR 3 (2018) een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 100.000. Vanwege het benodigde overleg met de waterkwaliteitsbeheerder (het Hoogheemraadschap van Rijnland) heeft uitvoering nog niet plaats kunnen vinden. Het investeringskrediet schuift door naar 2019.

Voor het herstel van oevers en aanbrengen van beschoeiing in recreatiegebied Toolenburger Plas is vanuit VOR 3 (2018) een investeringskrediet van € 50.000 beschikbaar gesteld. Vanwege het benodigde overleg met de waterkwaliteitsbeheerder (het Hoogheemraadschap van Rijnland) heeft uitvoering nog niet plaats kunnen vinden. Het investeringskrediet schuift door naar 2019.

Kansen en risico’s
Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar af te stemmen liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Afstemming op andere projecten kan er ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden.

Een risico bij de uitvoering van VOR-werkzaamheden is dat deze weersafhankelijk zijn. Bijvoorbeeld bij vorst worden de werkzaamheden gestaakt en dit kan tot leiden tot vertraging bij de uitvoering. Tevens kan participatie leiden tot vertraging bij de uitvoering.

Een specifiek risico ligt bij de vervanging van kabelnet. Indien gedurende het jaar blijkt dat oude kabelnetten veel (terugkerende) storingen vertonen, dan passen wij de planning aan door andere projecten naar achteren te schuiven. Een risico bij de uitvoering van werkzaamheden is de mogelijkheid dat er vervuilde grond wordt aangetroffen. In dit geval lopen de werkzaamheden vertraging op en kunnen de kosten hoger zijn dan begroot.