In Lincolnpark ontwikkelt de gemeente Haarlemmermeer een duurzame wijk. Bewoners delen hier samen een binnentuin, parkeren in centraal gelegen parkeergebouwen en wonen tussen veel groen. Door gebruik van duurzame materialen en slimme water- en energieoplossingen is de wijk klaar voor de toekomst. Het plan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.
De nieuwe wijk ligt tussen de Hoofdvaart, het bedrijvenpark De President en de Bennebroekerweg in Hoofddorp-Zuid. Er staan al woningen in Lincolnpark. In 2019 bouwde woningcorporatie Eigen Haard 225 sociale huurwoningen, deze liggen aan de Johan Enschedélaan.
Wethouder Jurgen Nobel (Woningbouw) over de wijk: ”In Lincolnpark maak je samen met je buren een eigen plek om te wonen en te werken. Bewoners delen samen voorzieningen zoals de buitenruimte. De wijk krijgt een uitstekend netwerk van fietspaden en er is volop ruimte om te wandelen. De auto parkeer je in een van de parkeergebouwen waarin ook deelauto’s en -fietsen staan. Hierdoor is een eigen auto of tweede auto niet nodig. Hier zijn ook de gedeelde voorzieningen zoals werkplekken en pakketpunten. Door de parkachtige opzet van de wijk zijn er veel ontmoetingsplekken waar ruimte is voor activiteiten of een praatje. Zo’n wijk kennen we nog niet in Haarlemmermeer.”
Mix van prijsklassen en functies
In Lincolnpark is plek voor ongeveer 1.600 woningen met een mix van verschillende woninggroottes en prijsklassen, koop en huur. Ook komen in de wijk kleine bedrijven, werkplekken en voorzieningen en vijftig tot honderd maatschappelijke zorgwoningen. Daarnaast krijgt de wijk twee supermarkten en kleinere winkels die voor heel Hoofddorp-Zuid bedoeld zijn. De scholen, het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie waarvan in 2023 de schop in de grond gaat, zijn voor de hele regio bestemd. Dit geldt ook voor de sporthal.
Flexibiliteit
“Omdat ontwikkelaars de komende tijd de plannen gaan uitwerken, zorgen we er in het ontwerpbestemmingsplan voor dat er nog iets meer woningen kunnen worden gebouwd, namelijk 1.800. Dit geeft flexibiliteit in de verdere uitwerking van de plannen de komende jaren”, zegt Wethouder Mariëtte Sedee (Ruimtelijke Ordening).
Wethouder Jurgen Nobel: “We geven de komende jaren steeds een beperkt aantal stukken grond uit want we willen van de ervaringen leren. Ontwikkelaars worden uitgedaagd om duurzaam en circulair te bouwen om zo invulling te geven aan de projectdoelstellingen. De kennis die we opdoen gaan we actief delen. Op die manier maken we van Lincolnpark een proeftuin.”
Groepen particulieren krijgen in Lincolnpark de kans om samen woningen te bouwen via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.
Eilanden en minder auto’s op straat
Lincolnpark bestaat uit vijf deelgebieden: Centrum, Parkbos, Erven, Elzenrijk en Rietlanden (werknamen). Het zijn eilanden die worden omringd door veel groen en water. Elk deelgebied heeft z’n eigen karakter.
Bewoners kiezen bewust voor een woning in Lincolnpark. Zij geven er een eigen parkeerplek en tuin voor op, maar krijgen er een gezamenlijk beheerd park en veilige, autoluwe woonstraten voor terug.
Vanaf 2022 worden de ontwikkelaars voor de eerste kavels geselecteerd. Dat betekent dat de eerste woningen vanaf 2024 worden opgeleverd.
Meer woningen
Door de grote krapte op de woningmarkt heeft de gemeenteraad vorig jaar gevraagd om te onderzoeken of een groter aantal huizen mogelijk is. Dat blijkt het geval. In plaats van 625 tot 825 woningen komen in het gebied ongeveer 1.600 woningen. En vijftig tot honderd zorgwoningen, dit was dertig zorgwoningen.
De plannen op een rij
Het bouwprogramma en de opzet van de wijk Lincolnpark staan in het Stedenbouwkundig Plan. In het concept Beeldkwaliteitsplan staat dat de wijk wordt ontwikkeld met hedendaagse moderne architectuur met bijvoorbeeld natuurlijke kleuren en de mogelijkheid om alternatieve, duurzame materialen te gebruiken. De bouwregels hierin maken het mogelijk om voldoende zonne-energie op te wekken, zodat de toekomstige woningen in het gebruik energieneutraal zijn.
De gemeenteraad stelt eerst het stedenbouwkundig plan vast. Daarna komt het ontwerpbestemmingsplan samen met het concept Beeldkwaliteitsplan en een ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage te liggen. Iedereen kan hierop reageren. In het ontwerpbestemmingsplan staan de belangrijkste regels zoals het bouwprogramma en de maximale bouwhoogtes. Dit is nodig om daadwerkelijk te kunnen bouwen.
Meer informatie op de website Lincolnpark.online.
Bron: InforMeer