Waterkwaliteit Toolenburgerplas

Het recreatiegebied Toolenburgerplas wordt jaarlijks zo’n 1,5 miljoen keer bezocht. Het is het drukst gebruikte recreatiegebied in Haarlemmermeer. Een groot aantal van deze bezoekers komt om te zwemmen of in het water te spelen.
De eisen en richtlijnen voor de veiligheid en kwaliteit van aangewezen zwemgelegenheden in oppervlaktewater, zijn vastgelegd in Europese wetgeving. De provincie is bevoegd gezag voor de handhaving van deze regelgeving.

In opdracht van de provincie wordt door het Hoogheemraadschap van Rijnland in het zwemseizoen dat loopt 1 mei-1 oktober de waterkwaliteit gecontroleerd. Daarom wordt het water van de grote plas en de spartelvijver 1 keer in de 2 weken onderzocht op verontreinigingen. Als uit het onderzoek blijkt dat er gezondheidsrisco’s bestaan worden maatregelen genomen. Als er te veel blauwalg of bacteriën aanwezig zijn kan, afhankelijk van de hoogte van de overschrijding van de normen, een waarschuwing (negatief zwemadvies) worden afgegeven of bij ernstige kwaliteitsterugval een zwemverbod worden ingesteld.

De Europese richtlijnen en de blauwe borden
Europese richtlijnen verplichten om de kwaliteit van het zwemwater over voorafgaande jaren aan te geven op de verplichte vaste borden. Als er in voorgaande 4 jaren, ook al is het kort geweest, zich een tijdelijke verslechtering van de waterkwaliteit heeft voorgedaan moet aan het begin van het seizoen de aanduiding slecht water worden vermeld op de borden bij de zwemplek. Idem als er sprake is geweest van goed water.
Bij de grote plas houdt dit in dat er in het blauw een aanduiding ‘zeer goed zwemwater’ is geplaatst. Bij de spartelvijver nabij de Vinkenburg is in het blauw de aanduiding ‘slecht zwemwater’ geplaatst. Met de toevoeging dat het om een vierjaars gemiddelde gaat. Dit is dus niet de actuele kwaliteit van de recentste 14-daagse meting. Die actuele waterkwaliteit is te bekijken op www.zwemwater.nl

De kwaliteit van het water van de spartelvijver
De spartelvijver bij de Vinkenburg ligt erg beschut en dat is prettig voor de recreanten maar biedt zo ook een rustplek voor watervogels. Mede hierdoor is vooral in het vroege voorjaar het risico op een periodieke verontreiniging door bacteriën uit vogeluitwerpselen groter. Afgelopen jaren zijn maatregelen genomen om de doorstroming vanuit de grote plas te verbeteren en zijn diverse speeltoestellen op het strand geplaatst om meer vogelverstoringsactiviteiten ook buiten de echte stranddagen te bewerkstelligen. Jaarlijks wordt gekeken wat het effect is van de genomen maatregelen. Ook worden met andere beheerders van zwemplaatsen elders, de ervaringen met nieuwe maatregelen uitgewisseld.

De metingen die eens per twee weken worden gedaan laten zien dat de kwaliteit van het zwemwater bij het begin van het zwemseizoen weer van goede kwaliteit is. Zoals aangegeven is dat ook te lezen op de website www.zwemwater.nl.
Om bezoekers hierop te wijzen zal op de blauwe borden met de Europese classificatie een sticker worden geplakt die verwijst naar de site www.zwemwater.nl waarop de actuele waterkwaliteit is te vinden.

Het blijft echter natuurwater waarvan niet de goede waterkwaliteit altijd kan worden gegarandeerd.